Lifestyle,doplnky  eshop.hondamotorcar.sk  Nakúpte z pohodlia vášho domova 

EXTRA CENA !!

LEN 99€

BUNDA OXFORD

SUBWAY/2 FARBY


 

EXTRA CENA !!

LEN 139€

BUNDA HONDA

 

BESTSELLER !!

KEVLAROVÁ MIKINA

- VIAC FARIEB -

119,95€

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci, ktorého údaje sú v časti kontakty. (ďalej len ,, prevádzkovateľ“).

2. Osobné údaje sú spracúvané za účelom predaja produktov e-shopu a plnenia povinností a záväzkov, ktoré z uzatvorených zmlúv pre prevádzkovateľa vyplývajú (,ďalej len,, účel predaja“). Osobné údaje sú taktiež spracúvané za účelom vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov ( ďalej len ,, účel spracúvanie účtových dokladov“).

3. Prevádzkovateľ spracúva za účelom predaja nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa ( korešpondenčná a fakturačná ) , e-mailová adresa, tel. číslo.
Prevádzkovateľ spracúva za účelom spracúvania účtových dokladov nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa ( fakturačná a korešpondenčná) , e-mailová adresa, tel. číslo, dátum narodenia, bankový účet, číslo dokladu totožnosti, podpis.

4.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom predaja na základe § 10 ods. 3 písm b.) o zákona ochrane osobných údajov a za účelom spracúvania účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej dani v znení neskorších právnych predpisov.

5. Prevádzkovateľ sprístupňuje vaše osobné údaje spoločnosti vykonávajúcej externý audit spoločnosti a prevádzkovateľ ďalej sprístupňuje osobné údaje tretej strane, ak jej takúto povinnosť ukladá všeobecne záväzný právny predpis.

6. Osobné údaje spracúvané za účelom predaja a taktiež za účelom spracúvania účtovných dokladov sa nezverejňujú a neposkytujú žiadnej spoločnosti.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

8. Dotknutá osoba t.j. kupujúci ( ďalej len ,, dotknutá osoba“) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.
Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči: a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.
Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať:
a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b) nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov
a) u prevádzkovateľa
•písomne, a ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, alebo
•osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.
b) u sprostredkovateľa
•písomne, a ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, alebo
•osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.
- sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
Prevádzkovateľ je povinný požiadavkám dotknutej osoby vyhovieť a písomne ju informovať najneskôr do 30 dní odo dňa ich prijatia.

9. Kupujúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytol sú úplné a správne a zaväzuje sa mu bezodkladne nahlásiť každú zmenu.

ZmZmNDk2Y2